Integritetspolicy

Inom Rexab är våra kunder och medarbetares förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för personlig integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder och medarbetare anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Rexab, eller av någon annan för Rexab:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydd dessa uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Följande text nedan ger en översikt över hur vi säkerställer detta skydd och vilken typ av uppgifter som sparas och varför. Detta gäller för att webbplatser och eventuella appar som Rexab ansvarar för. Webbplatser och appar från Rexab kan innehålla länkar till andra företag och tjänster som inte omfattas av denna integritetspolicy.

Användning och vidarebefordran av personliga uppgifter

De personliga uppgifter som lämnas till oss använder vi bara med ett samtycke och i samförstånd  för att svara på dina frågor,  för att bearbeta avtal som du tecknat samt utföra och slutföra de uppdrag som ålagt oss.

Personliga uppgifter används bara för andra tjänster eller syften med ditt uttryckliga godkännande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande.

Dina personliga uppgifter vidarebefordras eller överlämnas på annat sätt endast till tredje part om detta krävs för att uppfylla tecknade avtal eller utföra de uppdrag som ålagt oss.